Lisrel

سر فصل های تحلیل آماری lisrel

ردیفسر فصل های تحلیل آماری lisrel
1
پیش درآمد: دسته بندی روش های تحقیق، ضعف های مدل رگرسیونی، استفاده از تکنیک های معادلات ساختاری
2
مدل معادلات ساختاری: تعریف مدل معادلات ساختاری، رویکردهای مدل معادلات ساختاری، کوواریانس (لیزرل، EQS، AMOS)، واریانس PLS، معرفی لیزرل ، موارد کاربرد روش لیزرل ، پیش شرط های استفاده از لیزرل، اجزای معادلات ساختاری ، متغیرها ، متغیر آشکار ، متغیر پنهان ،متغیر پنهان برون زا Ksi، متغیر پنهان درون زا Eta
3
مدل ها: مدل اندازه گیری ، روایی همگرا، روایی واگرا، مدل ساختاری (تحلیل مسیر)
4
برازش مدل (ارزیابی مدل): شاخص های برازش ، شاخص برازش مقتصد، شاخص برازش مطلق، شاخص برازش تطبیقی، درس پنجم: اجرای عملی مدل اندازه گیری ، مثال عملی مدل اندازه گیری
5
اجرای عملی مدل ساختاری: روش Path Diagram، روش Lisrel Project
6
شبیه سازی پایان نامه ارشد و رساله دکتری با lisrel
Website Design: Mobina Yazdani
X