نگارش مقاله ISI

ردیفسرفصل مقاله نویسی ( ISI-ISC-SCOPUS- -PUBMED علمی پزوهشی- علمی ترویجی و مقالات داخلی )
1بررسی چالشهای دانشجویان
2اعتبار سنجی مجلات معتبر
3معرفی ابزارهای لازم در انتخاب مجله
4آشنایی با معتبرترین پایگاه های علمی دنیا
5نحوه استفاده از پایگاه های علمی و جستجوی پیشرفته
6معرفی مراحل ارسال یک مقاله از ارسال تا پذیرش
7روشهای انجام تغییرات در طی مراحل چاپ مقاله
8قالب بندی اولیه و فرمت انواع مقالات
9بررسی اجمالی ساختار و بخشهای 11 گانه یک مقاله و نحوه تدوین هر قسمت
10نحوه سهم بندی بخشهای مختلف یک مقاله
11آشنایی با تخلفات و سرقت علمی و جلوگیری از خطاهای رایج و آشنایی با فاکتورهای مهم و موثر در پذیرش یک مقاله
12آشنایی با انواع تصمیمات داوری
13باید ها و نباید های داوری شده- تکنیکهای پاسخگویی به سوالات داوران
14آشنایی با مراحل پس از پذیرش مقاله
15آشنایی با مجلات تخصصی
16نکات کلیدی در مورد نگارش مقاله به زبان اصلی
17رفع اشکال مقاله مشکل دار
18نگارش مقاله از پایان نامه و رساله
Website Design: Mobina Yazdani
X