مرکز استعدادیابی

مرکز استعدادیابی هدف، اولین مرکز در زمینه شناسایی استعدادهای افراد در تمامی زمینه ها شامل شغلی، تحصیلی ، شخصیتی و ورزشی می باشد.
هدف این مجموعه کشف و پرورش استعدادها و قابلیت های فردی از گروه های سنی مختلف از 7 سال به بالا در تمامی سطوح و جهت دهی درست افراد در مسیر زندگی می باشد . تا آینده بهتری را بتوان برای کلیه افراد رقم زد.
استعدادیابی در هر بخش شامل مجموعه از آزمون های بین المللی معتبر به صورت آنلاین یا حضوری سنجش جسمی بوسیله دستگاه و ابزارهای مربوطه و مشاوره گام به گام در هر بخش توسط متخصصان و روانشناس و اساتید به نام دانشگاهی می باشد.

 

 
Website Design: Mobina Yazdani
X