متلب محاسبات عددی مقدماتی تا پیشرفته

سرفصل کارگاه محاسبات عددی مقدماتی تا پیشرفته MATLAB

ردیفسرفصل کارگاه محاسبات عددی مقدماتی تا پیشرفته MATLAB
1
نمایش کامپیوتری اعداد: برگرداندن اعداد از سیستم اعشاری به دودویی، خطا در روش‌های عددی،
پایداری و حساسیت
2
درونیابی و تقریب توابع: درونیابی خطی، درونیابی چند جمله‌ای،
خطا در چند جمله‌ای درونیاب لاگرانژ ،
تفاضلات تقسیم شده و چند جمله‌ای درونیاب نیوتن، تفاضلات متناهی،
چند جمله‌ای درونیاب پیشروی نیوتن،
درونیابی با اسپلاین‌ها،اسپلاین طبیعی در حالت خاص، برازش داده‌ها با چند جمله‌ای ،توابع تقریب
3
معادلات غیر خطی: روش دوبخشی، فرایند – ایتکن،
روش استفنسن، فرمول خطای روش نیوتن،
حل معادلات چند جمله‌ای با روش نیوتن – رافسون، الگوریتم هُرنر، روش ، روش دو
4
مشتق گیری و انتگرال گیری: مشتق‌گیری عددی، تحلیل خطا در مشتق‌گیری عددی،
برونیابی ریچاردسون، انتگرال‌گیری عددی، دستور نقطه‌ی میانی،
انتگرال‌گیری با روش گاوس، انتگرال‌گیر ی‌ با روش رامبرگ
5
حل عددی معادلات دیفرانسیل: حل عددی معادلات ،
روش‌های رانِگ، روش‌های گام‌به گام، روش اویلر،
روش‌های رانِگ –کوتا ، روش‌های چندگامی، روشهای ضمنی
6
دستگاه های معادلات خطی، غیر خطی
7
برنامه نویسی پیشرفته المان محدود
8
برنامه نویسی پیشرفته ختلاف محدود
9
برنامه نویسی پیشرفته حجم محدود
10
برنامه نویسی پیشرفته کنترل با استفاده از روش پوپوف
11
برنامه نویسی پیشرفته کنترل با استفاده از روش لیاپانوف
12
برنامه نویسی پیشرفته استفاده از روش مونت کارلو
Website Design: Mobina Yazdani
X