متلب شبکه های عصبی

سر فصل کارگاه شبکه های عصبی MATLAB

ردیف سرفصل کارگاه شبکه های عصبی MATLAB
1
مقدمه ای بر مفاهیم شبکه های عصبی
ساختار نرون، معماری شبکه،توابع فعالیت و انواع آنها،یادگیری و آموزش شبکه عصبی ….
2
شبکه های چند لایه پرسپترون
3
شبکه های خودسازمانده SOM
4
شبکه های دینامیکی و سریهای زمانی
5
شبکه های هاپفیلد
6
اصول و مبانی ساختار شبکه های عصبی
7
کار با شبکه های پرسپترون و انجام مثال های کاربردی
8
کار با شبکه های پس انتشار خطا و انجام مثال های کاربردی
9
کار با شبکه های رقابتی ، تدريج بردار و انجام مثال های کاربردی
10
کار با شبکه های شعاع مبنا (rbf) و انجام مثال های کاربردی
11
کار با شبکه های کانولوشنال و انجام مثال های کاربردی
12
مدل سازی رساله دکتری و پایان نامه ارشد با استفاده از شبکه های عصبی
13
پیاده سازی چند پروژه شبکه عصبی
14
پیاده سازی پایان نامه ارشد – رساله دکتری
Website Design: Mobina Yazdani
X