متلب الگوریتم های بهینه سازی

سرفصل کارگاه الگوریتم های بهینه سازی MATLAB

ردیفسرفصل کارگاه الگوریتم های بهینه سازی MATLAB
1
الگوریتم ژنتیک ( Genetic Algorithm )
2
الگوریتم PSO
3
الگوریتم مورچگان ( Ant Colony Optimization )
4
الگوریتم زنبورها ( Bees Algorithm )
5
کلونی زنبور مصنوعی ( Artificial Bee Colony )
6
بهینه سازی جغرافیای زیستی ( Biogeography Based Optimization )
7
الگوریتم رقابت استعماری
8
الگوریتم فرهنگی ( Cultural Algorithm )
9
جستجوی هارمونی ( Harmony Search )
10
شبیه سازی تبرید ( Simulated Annealing )
11
جستجوی ممنوع ( Tabu Search )
12
الگوریتم کرم شب تاب ( Firefly Algorithm )
13
تکامل تفاضلی
14
الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه ( SFLA)
15
برنامه ریزی خطی در متلب
16
گسسته سازی الگوریتم های بهینه سازی پیوسته
17
بهینه سازی مقید
18
بهینه سازی چند هدفه
19
شبیه سازی پایان نامه ارشد و رساله دکتری
Website Design: Mobina Yazdani
X