آموزش نگارش پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری

ردیفآموزش کلیات پروپوزال نویسی
1
آشنایی با ساختار و نحوه نگارش پروپوزال
2
انواع پروپوزال ها
3
نحوه تدوین عنوان طرح
4
بیان مسئله و ضرورت آن
5
بررسی متون و روش های گرد آوری اطلاعات
6
اهداف و فرضیه های تحقیق
7
پیشینه تحقیق
8
نوآوری
9
نوع مطالعه و روش های اجرای تحقیق
10
جامعه آماری، حجم نمونه و نمونه گیری
11
روش جمع آوری داده ها
12
ابزار های جمع آوری داده ها
13
جدول هزینه ها )بودجه بندی(
14
ملاحظات اخلاقی و محدودیت های اجرایی
15
نحوه رفرنس نویسی
16
زمان بندی و هزینه های تحقیق جدول )گانت(
17
زش مهارت های جنبی برای بهبود مهارت نگارش علمی
18
شبیه سازی پروپوزال و پایان نامه کاربردی حین آموزش

————————————————————————————————————

آموزش نگارش مراحل پایان نامه

ردیف سر فصل های آموزش نگارش مراحل پایان نامه
1
آشنایی با ساختار و نحوه نگارش پایان نامه
2
پیدا کردن موضوع پایان نامه
3
روشهای جستجوی پیشرفته و ایجاد موضوع جدید
4
ساختار پایان نامه نکات لازم برای نوشتن پایان نامه فصل اول
5
نکات لازم برای نوشتن پایان نامه فصل دوم
6
نکات لازم برای نوشتن پایان نامه فصل سوم
7
نکات لازم برای نوشتن پایان نامه فصل چهارم و پنجم
8
اصول و نکات دفاع موفقیت آمیز از پایان نامه
9
آموزش مهارت های جنبی برای بهبود مهارت نگارش علمی
10
شبیه سازی پایان نامه کاربردی حین آموزش
Website Design: Mobina Yazdani
X