آباکوس پیشرفته

سرفصل های  Abaqus پیشرفته

ردیفسرفصل های Abaqus پیشرفته
1
مقدمه ای بر آنالیز دینامیکی
2
تحلیل تنش transient
3
تحلیل فرکانس طبیعی و آنالیز مودال
4
تحلیل زلزله با استفاده از response spectrum
5
تحلیل fatigue
6
تحلیل پارامتریک و بهینه سازی مدل
7
مقدمه ای بر explicit dynamics
8
تحلیل برخورد و ضربه
10
مسائل کوپله گاز و جامد
11
مسائل کوپله دما-جابجایی
12
تحلیل شبه استاتیک
13
مکانیک شکست پیشرفته در نرم افزار آباکوس
14
مدلسازی و مش بندی پارامتریک
15
تحلیل تخریب و صدمه
16
تحلیل خستگی
17
کمانش غیر خط
18
شبیه سازی پایان نامه ارشد و رساله دکتری با آموزش اباکوس Abaqus

Website Design: Mobina Yazdani
X